Denna artikel är en annons

 Vrinnevisjukhuset Vision 2020 -
Akutsjukvård i toppklass

En viktig del i förnyelsen av Vrinnevisjukhuset handlar om akutvården, sjukhusets fokusområde. Det nya akuthuset ska vara klart för invigning 2018.

(Illustration: Sweco AB)

År 2020 ska det vara klart. Den omfattande om- och tillbyggnaden av Vrinnevisjukhuset. Bättre lokaler för akutsjukvård, moderna patientrum och utökad akademisk utbildning är några delar av satsningen som går under namnet Vision 2020.

När Vrinnevisjukhuset invigdes 1988 var det ett av Sveriges modernaste och vackraste sjukhus. Men mycket har hänt på de här snart 30 åren. Det är vad Vision 2020 i grunden handlar om, att möta dagens krav och samtidigt rusta för framtiden.

 

– Byggnaderna har inte förändrats speciellt mycket under de här åren. Det har däremot både vården och omvärlden. Inte minst har informationstekniken drastiskt förändrat sjukvårdens sätt att arbeta och kommunicera. Här sker nu en rejäl uppgradering, säger vårddirektör Bo Orlenius.

 

Urologiska mottagningen var först att flytta in i nybyggda lokaler. Flytten ägde rum i juni och nu ett halvår senare flyter verksamheten på precis som den ska. Både patienter och personal verkar nöjda.

 

– Vi trivs jättebra. Vi har planerat noga och länge för att skapa funktionsmässiga lokaler som är byggda för urologverksamhet. Det har vi inte haft tidigare, så det här är naturligtvis mycket bättre, säger Åsa Petersson, biträdande verksamhetschef på urologiska kliniken i Östergötland. Hon ser flera fördelar med flytten utöver det självklara att allt är nytt och fräscht.

 

– Här kan vi till exempel jobba mer hygieniskt med större fokus på patienternas säkerhet. Vi har också bättre möjligheter att göra mindre ingrepp direkt på mottagningen och därmed korta ner väntetiderna. Nya tekniklösningar gör dessutom att våra patienter kan vara mer involverade i den egna vården, både under besöket här och hemifrån via internet, säger Åsa Petersson.

 

För Vrinnevisjukhuset i sin helhet återstår ännu en hel del arbete innan Vision 2020 är i mål. Ett flertal av sjukhusets befintliga huskroppar ska byggas både om och till för att få moderna lokaler anpassade efter nuvarande och framtida behov.

 

– Vi får bland annat en ny tillbyggnad i tre plan med lokaler för akutsjukvård, dagkirurgi och förlossning. Vi kommer också att bygga en ny ambulanshall i anslutning till akutmottagningen som byggs om och utökas, säger Bo Orlenius och betonar att en viktig del i förnyelsen handlar om just akutvården, som är Vrinnevisjukhusets fokusområde.

 

Det innebär att hela akutprocessen i fortsättningen samlas centralt i sjukhuset, vilket ger en ökad möjlighet för enheterna att samverka kring både utrustning och personal. Det nya akuthuset ska vara klart för invigning 2018.

 

En viktig del i förnyelsen av sjukhuset är huvudentrén. Den byggs nu om för att bli en trivsam mötesplats för sjukhusets besökare och patienter. Nya lokaler för cafeterian är redan klara och under hösten öppnade en ny reception som såsmåningom ska vara gemensam för hela sjukhuset.

 

– En annan påtaglig förändring är att alla vårdavdelningar utökas och moderniseras med mer flexibla lokaler så att verksamheten kan förändras över tiden utan större ombyggnationer. Klinikernas mottagningar och vårdavdelningar kommer dessutom att placeras nära varandra på samma våningsplan för att förbättra processer, öka samverkan och förkorta gångavstånden, förklarar Bo Orlenius.

 

Även vårdrummen uppdateras för att möta dagens krav. Samtliga vårdrum blir enkelrum. Dels för att öka patienternas integritet och ge plats för anhöriga, och dels för att minska risken för smittspridning.

 

– Redan nu är vi färdiga med vårt nya konferenscenter. Mötes- och föreläsningssalar har flyttats till ett eget hus och på så vis har stora ytor frigjorts för vård i sjukhusets befintliga byggnader, säger Bo Orlenius.

 

I det nya konferenscentret får också sjukhusets studenter och forskare större och mer ändamålsenliga lokaler, där de bland annat kan träna praktiska moment och vårdscenarier i en simulerad vårdmiljö. Även sjukhusets fackbibliotek flyttar hit. Målet är att skapa bra möjligheter för utbildning och forskning i fortsatt nära samarbete med den Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

 

– Hela förnyelsearbetet handlar i grunden om att skapa en hälsofrämjande miljö med mer lättarbetade och funktionella lokaler, där medarbetare och avdelningar får förutsättningar att i ännu högre grad än idag kunna hjälpas åt för att ge våra patienter en trygg och säker vård.

Urologiska mottagningen var först att flytta in i nybyggda lokaler. Flytten ägde rum i juni och nu ett halvår senare flyter verksamheten på precis som den ska. Både patienter och personal verkar nöjda.