”Nya Butängen blir något alldeles extra”

Storskalig stad­s­utveckling väntar

Illustration: Josef Erixon

Samtidigt som planeringen pågår för nytt resecentrum smids planerna för förvandlingen av Butängen. När nya järnvägssträckan Ostlänken är klar 2028 ska samtidigt övriga delen av Butängen förändras. Målet är att skapa en modern och levande del av Norr­köpings innerstad.

Det är en unik möjlighet att få utveckla ett så centralt område till en attraktiv och hållbar innerstadsmiljö för så många människor. Det blir något alldeles extra, säger Kenneth Hagström, vd för Norra Staden fastighetsutveckling. Tidigare arbetade han som samhällsbyggnadsdirektör i Södertälje kommun. Norra Staden fastighetsutveckling är ett nystartat kommunalt bolag som ansvarar för fastighetsfrågor i utvecklingen av Butängen med uppdraget att bidra till en hållbar och effektiv omvandling av området.

 

– Det blir en resa från ett grått industriområde till en del av innerstaden. Vi tänker oss en modern och levande innerstadsdel som sticker ut, med både bostäder och kommersiell verksamhet, säger Kenneth Hagström. Norra Staden Fastighetsutveckling och kommunens stadsbyggnadskontor ska samarbeta med företag och verksamheter där alla tillsammans kan bidra till en välfungerande stadsdel.

 

Trots att arbetet är i ett tidigt skede är målet att hela området ska bli till en del av innerstaden med tät bebyggelse. Under hösten 2016 började arbetet med ett planprogram för den södra delen av Butängen och Johannisborg. Planen består bland annat av omkring 6 000 boende och 6 000 arbetsplatser.

 

– Utvecklingen i Södra Butängen är Norrköpings största stadsutvecklingsprojekt på mycket lång tid. Om vi ser till planerna på längre sikt för hela Butängen så är det ett av de största i hela landet, säger Kenneth Hagström.

 

Förhoppningen är att Butängen blir pusselbiten som på ett naturligt sätt bygger ihop viktiga delar av innerstaden. En förlängning av Drottninggatan ska utgöra den viktigaste kopplingen mellan innerstaden och det nya Butängen.

 

– Kopplingen mot Inre hamnen samt Kungsgatan och Campus Norrköping är stråk som ska förstärkas, säger Kenneth Hagström och poängterar att det är mycket som talar för området. Främst närheten till resecentrum och Ostlänken och därmed även Stockholm, vilket gör stadsdelen till en mycket attraktiv plats att både bo och arbeta i.

 

Hur kommer planeringsarbetet att fortsätta?

– Vid sidan av kommunens arbete med planprogrammet om hur stadsdelens bebyggelse ska se ut, kommer vi på Norra Staden att bestämma hur vårt arbete ska gå till. Det handlar om att fylla Butängen med liv och innehåll, med verksamheter och handel. I nära samarbete med andra fastighetsägare ska vi ta fram och marknadsföra en gemensam vision och sedan tillsammans med dem och med nya aktörer utveckla området.

 

– En viktig fråga framöver blir att vi tillsammans med kommunens näringslivskontor och aktörer på den privata marknaden behöver föra en dialog med befintliga verksamheter kring behoven av att byta lokaler, säger Kenneth Hagström som närmast kom från Södertälje kommun och jobbet som samhällsbyggnadsdirektör.

 

Vad lockade med Norrköping?

– Norrköping är för mig en av landets mest spännande städer. Det finns otrolig potential här. Man växer starkt redan nu men kan i och med Ostlänken vara trygga i att bli en del av Stockholmsregionen och på så sätt kunna genomföra stora tillväxtplaner.

– Norrköping är en av Sveriges mest spännande städer, säger Kenneth Hagström.

”Planerna för hela Butängen är på längre sikt ett av de största stads-utvecklings­projekten i landet.”

Kenneth Hagström

Butängens omvandling:

›› Butängen började bebyggas på 1920-talet och präglas starkt av handel och småindustrier.

 

›› Området som motsvarar ungefär 112 fotbollsplaner är inklämt i en triangel mellan Resecentrum, Ståthögavägen och Ingelstagatan.

 

›› Omvandlingen till ny stadsbebyggelse leds av det kommunägda bolaget Norra Staden Fastighetsutveckling.

 

›› Bolaget äger kvartersmark i området och i uppdraget ingår att förvärva fler strategiskt viktiga fastigheter. Målet är att erbjuda fastighetsägare, exploa­törer och investerare möjligheter att bygga och etablera sig i den framväxande stadsdelen.

 

›› Kommunens detaljplaner för Butängen ska vara klara under 2019.

Foto: Rosie Alm