Investeringar i Norrköpings hamn stärker östgötaregionen

Storsatsning på Pampushamnen

Foto: Norrköpings hamn

– Det här är en positiv och bra utveckling för alla, inte minst de miljömässiga effekterna, säger Ola Hjärtström. Att ha en modern hamnverksamhet mitt i en växande stad är naturligtvis inte optimalt. Flytten innebär att vi nu lyfter bort tung trafik och all godshantering, från centrala staden till en renodlad miljö för industri och transporter, med koppling till stora kunder och en växande logistikpark.

Parallellt med att hamnverksamheten fasas ut vid Inre hamnen gör Norrköpings Hamn en storsatsning med fokus på Pampushamnen på Händelö.

Fram till 2023 kommer Norr­köpings kommun och Norrkö­pings Hamn AB att göra stora investeringar i bland annat en fördubblad kajlängd, förlängd hamnbassäng och en kraftigt utökad hamnplan. Hela 100 000 kvm markyta ska anläggas för en växande hantering av containers, trävaror, papper, projektlaster och annat gods.

 

– Utbyggnaden är en strategisk investering där vi tryggar regionens tillväxtmöjligheter för lång tid framåt, säger Ola Hjärtström, marknadschef på Norrköpings Hamn, som betonar att hela östgö­taregionen är beroende av en modern hamn med stor kapacitet och smarta logistiklösningar.

 

– Investeringen som vi nu gör i de yttre hamnområdena, med Pampushamnen i spetsen, handlar övergripande om att befästa Norrköping och hela regionens framtida position som en av landets starkaste logistiknoder.

 

Att Norrköping med sin närhet till stora produktions- och konsumtionsområden har ett ytterst fördelaktigt logistikläge är det knappast någon som ifrågasätter. Här sammanstrålar och passerar olika godstransportstråk, även flera större vägar – E4, E22, samt ett antal riksvägar – som samtliga bidrar till Norrköpings logistiska attraktionskraft, där hamnen onekligen har en nyckelfunktion. Det tillsammans med det starka kluster av diverse transport- och logistikföretag som har Norrköping som bas för sin verksamhet.

 

Flera stora aktörer har därför valt att etablera sin svenska och nordiska distributionsverksamhet just här. Bland annat Rusta som byggt ett nytt centrallager på hela 63 000 kvadratmeter i nära anslutning till Norrköpings hamn.

 

– Att handelsföretag som Rusta och Stadium har satsat, och att Holmen valt att förlägga Skandinaviens största sågverk just här i Norrköping är absolut ingen tillfällighet. Många verksamheter är på liknande sätt helt beroende av tillgången till en kapacitetsstark hamn, säger Ola Hjärtström.

 

Norrköpings hamn har med andra ord en stor betydelse för både det lokala och regionala näringslivet, även när det gäller att stimulera och locka företag att etablera verksamhet här.

 

– Tack vare många lageretableringar och den kringliggande industrin har vi som hamn en bra balans mellan import och export. Här kommer råvaror och konsumentprodukter in, och mycket av regionens export fraktas ut, exempelvis papper från Holmen och BillerudKorsnäs samt ABB och Siemens turbiner och transformatorer.

 

Ola Hjärtström lyfter speciellt fram containersidan som växt kraftigt efter att den nya containerterminalen togs i bruk för fem år sedan. Samtidigt byggdes hela farleden ut till hamnen. Den både breddades och fördjupades för att kunna ta emot de allt större fartygen som trafikerar Östersjön. Satsningarna visade sig snabbt ge önskat resultat.

 

– Inom just containertrafiken har vi en otrolig tillväxt. Bara under de senaste tio månaderna har vi haft en ökning med hela 55 procent jämfört med föregående år, säger Ola Hjärtström, som ser det som ett tydligt bevis på att marknadsandelar tas från andra hamnar. Förutsättningarna att växa ytterligare är alltså synnerligen goda, för det ska vi göra, menar han.

 

– Det vi nu investerar är en långsiktig satsning som självklart ska ge avkastning. Allt måste bära sig kommersiellt. Det innebär att hamnverksamheten måste växa vidare, vilket känns både inspirerande och utmanande. Det handlar ju ytterst om att bidra till framtidens Norrköping.

– Hela östgötaregionen är beroende av en modern hamn med stor kapacitet och smarta logistiklösningar, säger Ola Hjärtström, marknadschef Norrköpings Hamn.

”Utbyggnaden är en strategisk investering där vi tryggar regionens tillväxtmöjligheter för lång tid framåt”.

Ola Hjärtström

Norrköpings Hamn:

›› Pampushamnen på Händelö fortsätter expandera sin redan omfattande verksamhet med bland annat ytterligare 640 meter kaj. År 2023 väntas allt vara klart, en investering på drygt en miljard kronor, som stärker den befintliga verksamheten men som framförallt öppnar upp för ökade godsvolymer. Därmed tryggas Norrköpings fortsatta hamnverksamhet på lång sikt.

Foto: Crelle