Denna artikel är en annons

Stadens utveckling är en spännande
utmaning och möjlighet

Norrköping Vatten och Avfall ansvarar för kommunens vatten, avlopp, avfall och bredband. Henrik Peterson har varit vd på bolaget sedan 2015.

Norrköping växer och fler upptäcker de fördelar som finns med att bo och arbeta i staden. Prognosen talar om 2000 nya invånare per år under de närmaste åren. Det innebär ett stort behov av nya bostäder årligen.

"Målet är att bli Sveriges bästa avfallskommun.”

Tillväxten ställer också krav på att all infrastruktur fungerar. För oss betyder det att vatten, avlopp, avfall och bredband fungerar så bra som möjligt för de som bor och arbetar i Norrköping, säger Henrik Peterson vd Norrköping Vatten och Avfall.

 

Samtidigt som vi behöver bygga nya ledningar för vatten och avlopp när staden växer med ny bebyggelse, nya bostadsområden och stadsdelar, är det lika viktigt att uppgradera och renovera det befintliga nätet. Henrik Peterson poängterar att det är en utmaning, men samtidigt en tilltalande sådan.

 

– Stadsutvecklingen är beroende av att vi är med. Inte bara om några år när de stora projekten med Ostlänken och Butängen i spetsen fått full fart, utan redan nu. Idag lägger vi grunden för framtidens Norrköping. Därför är vi tidigt ute med att bidra till stadens fortsatta utveckling.

 

Just nu arbetar Norrköping Vatten och Avfall med att ta fram en modell för hela Norrköpings stads ledningsnät. Modellen är ett led i klimatanpassningsarbetet för att undersöka stadens översvämningsrisker.

 

– Norrköping är en stor stad och det vatten som finns i våra ledningar rinner genom flera olika stadsdelar innan det når till reningsverket. För att motverka kommande översvämningar ringar vi in de områden där vi har identifierat problem, för att sedan kunna åtgärdas, säger Henrik Peterson.

 

Vid nybyggnation och vid stadsplanering undersöks hur befintliga ledningar klarar av kommande befolkningsökning i området. Vid bebyggelse nära vatten beräknas bland annat vattennivåer vid olika extrema situationer.

 

Under året har bolaget också vidtagit viktiga åtgärder inom sina andra affärsområden. Inte minst inom avfallshantering.

 

– Under hösten har kommunens småhus fått nya och moderna soptunnor som gör det enklare att återvinna mer och på så sätt göra en insats för miljön, berättar Henrik Peterson.

 

De nya soptunnorna, så kallade fyrfackskärl, tar emot tio olika sorters avfall och förpackningar. Tidningar, glasförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, batterier, glödlampor och pappersförpackningar, som annars måste tas om hand på en återvinningsstation, kan nu smidigt och enkelt sorteras hemma.

 

– Det är både kundvänligt och bra för miljön. Dessutom är det en viktig pusselbit i vår satsning att bli Sveriges bästa avfallskommun. Idag är vi på 8:e plats men vi ska klättra ännu högre!

 

Klättra högre går även att applicera på bredband – bolagets tredje affärsområde. Idag täcker fibernätet 72 procent av Norrköping. Men det ska bli mer än så. Fram till 2020 är målet att komma upp i hela 90 procent och det genom att tillsammans med andra aktörer fortsätta bygga ut fibernätet.

 

– När vi började med bredband behövde vi sälja in och informera om de fördelar som finns med bredband. Nu är läget ett helt annat. Våra kunder som är både privatpersoner och företag är ivriga och undrar när vi bygger ut just hos dem.

 

Norrköping Vatten och Avfall är ett kommunägt bolag. Det innebär att företaget ägs av sina kunder, alltid med deras bästa i åtanke. Målet med verksamheten är därför inte att göra ekonomiska vinster i kronor och ören. Det handlar snarare om att få så nöjda medborgare som möjligt.

 

Idag har Norrköping Vatten och Avfall drygt 100 medarbetare. Men i takt med att staden växer så växer också bolagets uppdrag. Vilket gör att personalstyrkan kommer att utökas.

 

– Vi erbjuder en arbetsplats som är samhällsbyggande och som gör nytta för samhället och miljön. Därför är det otroligt roligt att se att många idag är miljömedvetna och lockas till att arbeta inom områden som gör skillnad, säger Henrik Peterson.

 

Henrik Peterson berättar även att man vill bidra till att minska arbetslösheten genom att erbjuda praktikplatser för unga, nyanlända och personer som idag står utanför arbetsmarknaden.

 

– Det här är jätteviktigt och vi vill göra vad vi kan. Vi kommer därför erbjuda fler praktikplatser på ett mer strukturerat sätt framöver.

Henrik Peterson vd Norrköping Vatten och Avfall.

Om Norrköping Vatten och Avfall:

Ansvarar för att hushåll och företag i Norrköpings kommun har rent dricksvatten och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i naturen igen.

 

Ansvarar även för, att på ett för människors hälsa och miljön lämpligt sätt, samla in, transportera och återvinna hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

 

Verksamheten för vatten och avfall är självfinansierad. Det innebär att de avgifter som vi tar ut av våra kunder inte får överskrida våra kostnader för vatten, avlopp och avfallshanteringen.

 

Bygger bredband via fiber på uppdrag av Norrköpings kommun till bland

annat privatpersoner och företag.