Planeringen för

nytt resecentrum pågår

När spårens läge för Ostlänken genom Norrköping  är mer preciserade finns förutsättningarna för att mer detaljerat rita och planera för det nya resecentrumet som är så mycket mer än bara en byggnad.

Så snart Trafikverket ger grönt ljus för hur Ostlänkens spår ska dras är det full fart för planeringen av Norrköpings nya resecentrum.

Norrköping står i startgropen till flera stora tillväxtprojekt. Det gäller stora projekt på både stadsutveckling och satsningar på infrastruktur, som till exempel vägar, spårvägar och järnvägar. Få om ens någon kan väl ha missat att Ostlänken är på gång? Här talar vi om ett av Sveriges största projekt inom infrastruktur någonsin. Men flera andra projekt är kopplade till Ostlänken. Inte minst planeringen av nytt resecentrum och stadsbyggande i närområdet.

 

– Hit hör Butängens framtida förvandling, från industriområde till en attraktiv del av innerstaden, förnyelsen av Johannisborg samt Inre hamnen – det projekt som kommit längst.

 

Det säger Josef Erixon, projektledare på Norrköpings kommun. Alla dessa projekt och satsningar ryms i begreppet Next: Norrköping.

 

– Det är vår vilja och plan för den framtida staden, förklarar han.

 

En aktuell fråga som gäller planeringen av nytt resecentrum handlar om placeringen – var någonstans det ska ligga och om det ska bli ett mark- eller upphöjt läge. Frågan undersöks och utvärderas i detta nu gemensamt av Norrköpings kommun och Trafikverket. Beslut väntas efter årsskiftet.

 

– Så fort beslutet är taget sätter vi full fart för planeringen av resecentrum, och då kan planerna bli mer konkreta, säger Julia Stenström, projektledare och kollega till Josef Erixon.

 

Trots att projektet är i ett tidigt skede finns ambitioner, mål och mening på plats.

 

Det finns många olika nivåer från det lilla till det stora. Men grunddragen är att vi vill få en så attraktiv och praktisk miljö som möjligt, berättar Julia Stenström.

 

– Vi tänker oss ett resecentrum som är tryggt men också snyggt och vackert. Avgörande är att själva resan fungerar bra, att det blir smidigt för resenärerna med korta bytestider. Det ska vara bra skyltat, lätt att nå och lätt att hitta och orientera sig.

 

– Vi vill också ha ett resecentrum med verksamheter som restauranger och caféer där man kan uppehålla sig. På så sätt blir det en levande mötesplats med liv och rörelse under dygnets alla timmar, säger Julia Stenström.

 

Nytt resecentrum och syskonprojekten runt omkring väntas ge Norrköping en rejäl boost. Först och främst blir det med bättre och moderna kommunikationer lättare och bekvämare att resa till och från staden. Det i sin tur ökar givetvis både möjligheten och attraktionen att bo och verka här, även möjligheten att pendla till och från Norrköping för både arbete och studier.

 

Under nästa år planeras för en arkitekttävling för utformningen av resecentrum. Då, när spårens läge är bestämt finns förutsättningarna för att mer detaljerat börja rita och planera för det nya resecentrumet. Men projektet är så mycket mer än en byggnad, betonar Josef Erixon.

 

– Det gäller att se sammanhanget och koppla ihop resecentrumet till andra stadsdelar, gator och kvarter, förklarar han.

 

Det handlar bland annat om att skapa en enkel och smidig resa till och från resecentrum med fokus på de hållbara trafiksätten. ”Framtidens resor i Norrköping” är ett nyligen startat projekt som betalas av EU och som ska utreda frågan vidare. Men det handlar också om att bygga stad i närområdet och att fortsätta stadens hållbara plan av förtätning, som till exempel innebär att utnyttja oanvänd mark och bygga tätare. Den tänkta förvandlingen av Butängen från industriområde till självklar del av innerstaden är det mest spektakulära. I grova drag planeras här 6  000 bostäder och 6  000 arbetsplatser. Ingen liten stadsdel med andra ord. Julia Stenström igen:

 

– Vi har påbörjat planeringen av den södra delen av Butängen och Johannisborg. I den kommer vi bestämma en struktur för hur bebyggelsen ska se ut i Butängen och hur stadsparken i Johannisborg ska utformas. Planen kommer också att lyfta fram sambandet med Inre hamnen och staden i övrigt. Under 2017 kommer vi också att ordna medborgardialoger så att vi kan fånga upp synpunkter och goda idéer kring den planerade utvecklingen av staden.

 

Det här låter rätt spännande, eller ...?

– Det är jättespännande och samtidigt utmanande, säger Julia Stenström. Josef Erixon lägger till:

 

– Att vara en del i ett så pass stort och omfattande projekt för omvandling av staden, som också är så avgörande för Norrköpings framtid, är en minst sagt spännande utmaning.

Projektledar­kollegorna  Josef Erixon och Julia Stenström.

”Att vara en del i ett så stort och komplext stads-omvandlings-projekt, som också är så avgörande för Norrköpings framtid, är en minst sagt spännande utmaning.”

Josef Erixon, projektledare.

Om nytt resecentrum:

›› Planeras i detta nu. Under nästa år kommer en arkitekttävling för utformningen av resecentrumet att göras.

 

›› Målet är att skapa ett fint, snyggt och tryggt resecentrum som det är lätt att ta sig till, med korta restider och som har lokaler för affärsverksamhet.

 

›› Resecentrumet planeras börja byggas omkring 2024-2025 för att stå klart när trafiken på Ostlänken drar igång 2028.

 

›› Intill resecentrumet kommer en hel del att hända som till exempel möjlighet att enkelt och smidigt ta sig fram inom gång, cykel och kollektivtrafik.

 

›› Den framtida utvecklingen av Johannisborg och Butängen till en levande stadsdel är viktiga syskonprojekt till resecentrumet.

Foto: Rosie Alm