Nu pågår planeringen för framtidens Norrköping – och du kan påverka

Illustrationer: Erik Telldén

Den kommande översiktsplanen för Norrköpings stad och landsbygd börjar ta form. Just nu ställs de båda förslagen ut och du som bor i kommunen kan ta del av dem och göra din röst hörd.

Norrköpings kommuns översiktsplan har tre delar; en för landsbygden, en gemensam för Linköping och Norrköping samt en för staden. Översiktsplanen för staden Norrköping ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

 

– Den tar sikte på år 2035 och beskriver stadens utveckling på lång sikt till en hållbar och attraktiv stad, säger Per Sandler, projektledare med ansvar för staden.

 

Planförslaget för staden var i våras ute på samråd där allmänhet och övriga berörda kunde lämna synpunkter. Efter det har synpunkterna sammanställts och från november fram till sista januari är förslaget på utställning. Det finns dels tillgängligt i digital form på kommunens hemsida, dels i tryckt form på Visualiseringscenter C och kvarteret Rosen.

 

Vilka synpunkter kommer fram?

– Det är både stort och smått. Vi har fått in en hel del intressanta tankar och hoppas få in fler innan utställningen går i mål. Mycket rör behovet av bostäder, trafik och möjlighet att ta sig fram, säger Per Sandler.

 

Varför är det så viktigt med medborgardialog?

– Staden förväntas växa med 30 000 invånare till 2035. Dessutom väntar vi både Ostlänken och ett nytt resecentrum. Det ställer krav på bostäder och kontor, förskolor och skolor, vård och omsorg. Det vill säga saker som berör människors vardag. Därför måste vi prata med Norrköpingsborna och fråga hur de ser på staden och dess framtid.

 

Hållbar förtätning, lockande blandstad, respekt för Norrköpings arv och kännetecken, samt framkomlighet och trafikutmaningar är några huvudbegrepp som kommer att vara utmärkande för översiktsplanen för staden. Per Sandler poängterar att den inte bara är ett verktyg för kommunen utan för alla som vill bo och verka i Norrköping.

 

– Från privata aktörer, investerare, fastighetsägare och bostadsbyggare får vi allt oftare frågan vad kommunens långsiktiga plan är. Inte minst nu när staden växer. Och kommunens vilja och ambition uttrycks just i översiktsplanen.

 

Samtidigt som ny översiktsplan för staden tas fram pågår även arbetet med den del som gäller landsbygden. Även här handlar det om att ange riktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

– Syftet är också att skapa möjligheter för en levande landsbygd och att en hållbar utveckling ska stödjas från en ekologisk, ekonomisk och social synvinkel, säger Eva Weibull Winter, översiktsplanerare med ansvar för landsbygden.

 

Huvuddragen för landsbygden handlar om att förstärka, utveckla och komplettera centralorterna, samt befintliga miljöer med bostäder, service och infrastruktur. Men det handlar också om mjuka värden. Som att slå vakt och värna om skogsmiljöerna, sjöarna, östgötaslätten och skärgården. Att göra de lättare att nå och få fler att ta del av Norrköpings natur är också något som är utmärkande för landsbygdsplanen, poängterar Eva Weibull Winter.

 

Det går som sagt att lämna synpunkter fram till sista januari. Därefter kommer planförslagen att bearbetas mer för att till slut antas av kommunfullmäktige. Troligtvis försommaren 2017.

”Många synpunkter från medborgarna rör behovet av bo­städer, trafik och framkomlighet”

Per Sandler

Översiktsplanering:

Utställning för kommande översiktsplaner

›› Passa på att göra din röst hörd. Just nu pågår kommunens utställning av översiktsplanen för både staden och landsbygden. Den pågår 1 november 2016–31 januari 2017. Under perioden kan du lämna synpunkter på planförslaget.

 

Utställningen finns på två ställen i Norrköping:

›› Visualiseringscenter C,

Kungsgatan 54

Kvarteret Rosen,

Trädgårdsgatan 21

Dessutom finns allt på kommunens hemsida:

›› www.norrkoping.se/oversiktsplaner

 

Det går även att lämna synpunkter på följande sätt:

 

Via brev till:

›› Norrköpings kommun

Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering

601 81 Norrköping

 

Med e-post till:

›› fysiskplanering@norrkoping.se