Stadsarkitekten om riktlinjerna för Norrköpings arkitektur

”God arkitektur handlar om omsorg”

Foto: Rosie Alm

Att ta fram en riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad handlar om att säkerställa kvaliteten i den byggda miljön, Karin Milles Beier.

Hur ska vi bygga för att bäst utveckla och berika Norr­köping? Frågan sysselsätter stadsarkitekt Karin Milles Beier som håller på att ta fram en riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad.

”Vad tycker och vill kommunen i fråga om arkitektur?” Hittills har det inte varit solklart och behovet av enighet är stort.

 

– Norrköping växer med en sådan fart att det nu är helt nödvändigt att ta fram en samordnad strategi. I grunden handlar det om att säkerställa kvaliteten i den byggda miljön, säger stadsarkitekten Karin Milles Beier.

 

Ett alltför stort fokus på bostadsbyggande gör att man missar helheten, alla övriga delar av stadslivet. Man måste zooma ut och fundera på vilka konsekvenser ett projekt får för platsen och i förlängningen hela staden. Tillskott ska berika, inte försämra. Det är en av de viktigaste utmaningarna i det fortsatta stadsbyggandet, menar Karin Milles Beier.

 

Hon betonar att med den byggtakt Norrköping nu har gäller det att tänka ännu klokare, och att utgångspunkten alltid måste vara platsens ursprungliga karaktär och arkitektoniska kvaliteter.

 

– Bygger vi fel riskerar vi att förstöra det som gör Norrköping unikt. Även om vi bygger nytt i gamla miljöer – det ska vi naturligtvis göra – måste vi alltid förhålla oss till den befintliga miljön, till exempel i fråga om skala, höjder och sammanhang. Det handlar om att lyfta blicken i varje enskilt projekt, att se till helheten, inte bara till det enskilda huset eller kvarteret, säger Karin Milles Beier, som betonar att god arkitektur handlar om omsorg, både om helheten och om detaljerna. I grund och botten handlar det om en omsorg om alla som vistas i vår stad.

 

– Förutsägbarhet är en vinst för alla, inte minst byggherrarna. När de planerar sina olika projekt behöver de tillsammans med arkitekter och andra inblandade i förväg veta vad de ska förhålla sig till, redan vid köp av en fastighet.

 

Men gemensamma värderingar är givetvis lika viktigt för kommunen, både för politiker och tjänstemän som genom det nya styrdokumentet får en vägledning i det interna arbetet, vid planläggning, bygglovgivning och politiska beslut. Riktlinjen ska gälla alla som på något sätt jobbar med stadsbyggnads- och arkitekturfrågor.

 

Att alla inblandade tänker och agerar likadant och att vi har en riktlinje att utgå från i vårt arbete, blir en ovärderlig hjälp, menar Karin Milles Beier. Riktlinjen kommer också att kunna fylla en viktig pedagogisk funktion för allmänheten genom att den ger kunskap och förhoppningsvis också förståelse för varför vi bygger som vi gör på olika platser.

 

– Byggherrarna har ett perspektiv, vi som kommun har kanske ett annat, ibland mer långsiktigt, samtidigt som våra olika förvaltningar och bolag också kan ha olika syn sinsemellan på vad som är viktigt. Därför känns det så bra att vi snart har en samlad helhetsbild, att vi alla strävar mot samma mål om hur vi på bästa sätt bevarar, utvecklar och förnyar vår fina stad.

 

Karin Milles Beier lyfter också det faktum att man oftast i diskussioner om stadsbyggandet fokuserar på den historiska kärnan. Staden är så mycket mer. Så stor till ytan att man med fog kan tala om flera olika Norrköping, där de olika delarna därför kan bebyggas och gestaltas på helt olika sätt.

 

– Oavsett var vi bygger i staden måste vi respektera platsens identitet, men samtidigt våga tänka kreativt och modigt. Med god och omsorgsfull arkitektur kan vi berika de befintliga miljöerna med moderna byggnader. Men vi får inte glömma att det vi bygger idag ju utgör morgondagens kulturarv. Och att det är viktigt med årsringar i staden, att vi kan läsa av spåren där de olika miljöerna berättar platsens historia.

 

– Arkitektur är inte bara en fråga om hus. Vi måste i allt ha med det mänskliga perspektivet, helheten av stadsliv som även inkluderar gröna värden, utemiljöer och stadsrum som är trivsamma, öppna och tillgängliga för alla, oavsett bakgrund. Allt handlar ju om att bygga goda livsmiljöer för människor, avslutar Karin Milles Beier.

 

Fotnot: I början av 2017 fattar kommun­fullmäktige beslut om dokumentet ”Arkitekturstaden Norrköping – riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad”.

"Kvarteret Vatten-konsten, vid Hamnbron, byggd på 1980-talet är ett bra exempel på lyckad årsring i stadsbilden, ritat av en av våra främsta arkitekter för den tiden, Bengt Lindroos.”

Karin Milles Beier, stadsarkitekt

Arkitekturstaden

›› Är Norrköpings kommuns riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad. Riktlinjen ska gälla i samhällsbyggnadsprocessens alla skeden – från tidig idé till färdig byggnad eller plats.